Cookie beleid Renado

De website van Renado is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Privacybeleid

Privacybeleid                         
vv RENADO                                   

 

Inhoud

 

 1.       Uitgangspunten……………………………………………………………………….
 2.       Verwerking van persoonsgegevens van leden…………………………...
 3.       Verwerking van persoonsgegevens van trainers en begeleiders...
 4.       Verstrekking aan derden………………………………………………………….
 5.       Binnen EU………………………………………………………………………………..
 6.       Minderjarigen………………………………………………………………………….
 7.       Bewaartermijn………………………………………………………………………...
 8.       Beveiliging……………………………………………………………………………….
 9.       Rechten omtrent uw gegevens………………………………………………….
 10. Klachten…………………………………………………………………………………..
 11. Vragen……………………………………………………………………………………..
 12. Contactgegevens………………………………………………………………………
 13. Slotbepaling……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid vv RENADO                                   

 

 1. Uitgangspunten

 

Missie

VV RENADO wil een veilige, sociale club zijn. Dit betekent dat alle betrokkenen correct en respectvol met elkaar omgaan en elkaar, waar nodig, corrigeren en helpen. De missie van VV RENADO is dat onze leden, en personen die bij de vereniging betrokken zijn, plezier beleven aan het beoefenen van de voetbalsport. VV RENADO onderkent de maatschappelijke waarde van sport en wil hier een positieve bijdrage aan leveren.

 

Doelstellingen privacybeleid

VV RENADO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV RENADO houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als VV RENADO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Privacybeleid vv RENADO                                   

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden (en vrijwilligers)

Persoonsgegevens van leden (en eventueel daaraan gelieerde personen worden door
VV RENADO verwerkt ten behoeve van het indelen van teams, het factureren van de contributie, het voldoen aan de verplichtingen ten opzichte van de KNVB en het informeren van leden over nieuwsberichten.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens in het inschrijvingsformulier

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan VV RENADO de volgende gegevens van u vragen:

 • Voorletters
 • Naam
 • Roepnaam
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Nummer en type legitimatiebewijs
 • Bankgegevens (in geval van automatische incasso)
 • Foto (voor ondermeer voetbalpas en publicatie op website bij het team)
 • Bij minderjarigen: wie de wettelijke vertegenwoordigers zijn (daarvan kunnen bovenstaande gegevens ook gevraagd worden)
 • Bij andere personen waarvoor wettelijke vertegenwoordigers zijn (daarvan kunnen bovenstaande gegevens ook gevraagd worden)

Uw gegevens worden door VV RENADO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)  voor de periode dat men lid is van onze vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het einde van het lidmaatschap.

VV RENADO kan foto’s publiceren van leden op haar website en social media (onder andere op teamfoto’s) Heeft u bezwaar tegen de publicatie van een foto waarop u herkenbaar in beeld bent, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen de foto verwijderen. Onze contactgegevens vindt u onder aan dit document.

Wat hierboven (en verder in dit privacybeleid) beschreven is geldt ook voor vrijwilligers, ook indien zij geen lid zijn, die betrokken zijn bij VV RENADO

 

 

 

Privacybeleid vv RENADO                                   

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van trainers en begeleiders

Persoonsgegevens van trainers en begeleiders kunnen door VV RENADO verwerkt worden ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeids- dan wel vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeids- dan wel vrijwilligersovereenkomst.

Voor bovenstaande doelstellingen kan VV RENADO de volgende persoonsgegevens van trainers en begeleiders vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer\geboortedatum
 • E-mail adres
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN
 • Foto

Uw gegevens worden door VV RENADO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)  voor de periode dat men lid is van onze vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het einde van het lidmaatschap.

 

 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven persoonsgegevens in beginsel niet door aan partijen waarmee wij geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Privacybeleid vv RENADO                                   

 

 1. Binnen EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 1. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van jongminderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet lager dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Gegevens van oud-leden (en oud-vrijwilligers) worden beperkt bewaard met het doel om voor eventuele reünies te kunnen gebruiken, of anderszins informatie van VV RENADO met hen te kunnen delen. Verder worden deze gegevens beperkt bewaard in het kader van de clubhistorie en statistieken.

 

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

 

 1. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf ,of in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken                                                                                    

 

 

Privacybeleid vv RENADO                                   

 

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

 

 1. Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen hebben neem dan contact met ons op!

 

 1. Contactgegevens

VV Renado

 

 1. Slotbepalingen

 

Dit privacybeleid is tevens te beschouwen als privacystatement en zal worden gepubliceerd op de website van VV RENADO.

Het privacybeleid is voor de eerste keer vastgesteld door het bestuur van VV RENADO op 1 januari 2018 en treedt in werking per die datum.

 

 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!